jueves, 23 de enero de 2020

DON PEDRO EL GRANDE. 1277. MCCLXXVII


DON PEDRO EL GRANDE.
III.
22 abril 1277. (MCCLXXVII)

E en Barchinona VIII dies a la ixida del mes dabril del any MCCLXXVII lo senyor rey ordena que daquiavant per tots temps tots los cavallers et fils de cavallers de casa sua com el entrara en Arago et exira de Cathalunya romanguen en Cathalunya aquels quin son et tornen en lurs alberchs et sofiren sen ab els matexes: et aço lur dege dir lescriva de racio. Et semblantment com lo senyor rey exira Darago et ira en Cathalunya o en regne de Valencia quel dit escriva de racio o dege dir als cavallers et fils de cavallers Daragon que romanguen en Arago ab si matexs. Atressi com exiran de regne de Valencia et iran en Arago o en Cathalunya que ho dege dir a aquels qui seran de regne de Valencia en aquella matexa manera dels altres de Cathalunya et de Aragon.
- Item en lo dia damunt dit ordena lo senyor rey que null de casa sua que no seguesca continuament la cort que si ve al senyor rey sens que no sia request per letra del senyor rey que no li sia fet albara de quitacio daytant com hi sera si donchs lo senyor no ho manava de certa sciencia et sia rich hom cavaller o altre de qualque condicio sia lo dia que vendra a la cort quel escriva de racio li dege dir si ve per sos affers o si ve per seguir continuament la cort que no li faria compte de res. - Encara en aquell dia matex ordena lo senyor rey que compartesca son estage per tots temps en aquesta forma que estia en los regnes de Valencia et de Murcia IIII meses del any ço es noembre deembre janer et febrer. Item en Arago altres IIII meses març abril mayg et juyn. Item en Cathalunya los remanens IIII meses ço es juyol agost septembre et vuytubre. - Encara el damunt dit VIII dia a la exida del mes dabril el senyor rey ordena que daquest dia a enant a tots cells de casa sua de qualque condicio sien que tendran lurs alberchs en qualque loch on lo senyor rey sia quels sia fet compte de lur quitacio complidament es assaber a aquells a qui compte dege esser fet: et ja sia ço que en lo temps passat tro al dia damunt dit fos ordenat que no fos fet compte a tots aquells qui serien en lurs alberchs en que la cort fos cor a la meytat de lur quitacio lo senyor rey o a relexat de special gracia axi que complidament los sia fet compte de lur quitacio segons que desus es dit.No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.