viernes, 24 de enero de 2020

Ley XV. Com deuen esser los cavallers artechs et ginyoses.


Ley XV.

Com deuen esser los cavallers artechs et ginyoses.

Artechs et ginyoses deuen esser los cavallers et aquestes son dues coses quels convenen molt: car be axi com les maneres ginyoses los fan sabents de ço que han a fer de lurs mans axi la art los fa cercar vies et maneres per acabar mils et pus salvament ço que volen. E per aço se acorden be aquestes dues coses: car les mans lus fan que sarmen be et bell e axi meseix que ab aquelles se ajuden a ferir ab totes armes et esser be leugers et be cavalgants: e la arteria los mostra com los pochs sapien vencre los molts e com sapien estrorcre dels perills quan sesdevendran en aquells.
Ley XIV. Com los cavallers deuen esser be acostumats.


Ley XIV.

Com los cavallers deuen esser be acostumats.

Usan los gentils homens o de paratge dues coses contaries los fan que venguen a acabament de bones costumes ço es que duna part sien forts et braus et daltra simples et homils: car axi com los esta be de haver paraules forts et braves per espantar et esquivar los enemichs et lunyarlos de si quan son entre ells: be axi per lo contrari deuen esser en lurs alberchs et ab lurs amichs et ab lurs companyes humils et simples per haver plaer ab ells et quels sien de bon estar et de bones paraules et de bons fets: car natural cosa es que la usança de bonea la on nos cove fa fallir aquella la on seria mester.

ley-xv-com-deuen-esser-los-cavallers-artechs-ginyoses

Ley XIII. Com los cavallers deuen esser savis et entenents per tal que sapien obrar de lur enteniment.

Ley XIII. 

Com los cavallers deuen esser savis et entenents per tal que sapien obrar de lur enteniment.

E jassia que fossen enteses et savis los cavallers axi com damunt havem dit en la ley davant aquesta et daço valguessen mes: empero tot aço lus valdria poch si no ho metien en obra: car jassia quel enteniment los mostras que deguessen haver pera saberho fer nols valdria res sino o metien en obra: car la obra aporta al hom acabament de ço que enten e es axi com a espil en ques mostra la sua volentat el seu poder qual es. E per ço conve que los cavallers sien savis et certs pera saber obrar de ço que entenen: car en altra manera non porien esser acabadament bons defensors.

ley-xiv-com-los-cavallers-deuen-esser-be-acostumats