miércoles, 8 de septiembre de 2021

Per dos correus volants are derrerament

 

Al molt honorable mossen Johan Çariera capita et cetera.
Molt honorable mossen. Per dos correus volants are derrerament havem scrit al baro de Cruylles se ajuntas ab vos prop Gerona per obviar la entrada dels enemichs. E per que encara no havem cobrada resposta ne sabem si ho fara e som certs los enemichs son passats en
Bas cent quaranta a cavall en que ha passades XXXX o L mules e alguna gent a peu per ço vos fem la present pregants hi encarregants vos que si al rebre de aquesta lo dit baro no sera junt ab vos metau vostra persona e companyia e les gents dequeixa terra en parts establides segures a fi no puixen esser dampnejats car apres Nostre Senyor Deu dara via e manera per fer lo honor del dit Principat.
E tingueus la Santa Trinitat en sa proteccio. Data en Barchinona a XXXI de octubre del any MCCCCLXIII. - Manuel de Monsuar. - Los deputats del General et cetera.
Domini deputati et cetera.

Huguo Roger comte de Pallars

 

Los deputats del General e consell representants lo Principat de Cathalunya al egregi don Huguo Roger comte de Pallars capita general e a qualsevol altres
capitans e
conestables e gents del exercit e a tots e sengles regidors de qualsevol ciutats viles lochs e universitats del dit Principat saluts.
Com En Guillem Pages mercader de la present ciutat vulle fer portar en aquesta ciutat draps cuyram lanes e altres mercaderies que te en la vila de Verdu per ço als quis pertany pregam e als altres dehim e manam que
En Johan Catha de la Pobla de Claramunt qui ab sos animals deu portar les dites coses per lo dit Guillem Pages pus vinguen en la present ciutat encare que passen per les terres dels enemichs hajau per rechomenat e no li façau torb o molestia alguna ans lexeu aquells passar e venir liberament sens algun lagui. Data en Barchinona a XXVIII de octubre del any MCCCCLXIII. - P. d Belloch.