viernes, 9 de abril de 2021

21 DE MAYO.

21 DE MAYO.

En atención a que los concelleres y síndico de Manresa se hallaban perplejos, por no saber lo que deberían hacer, en caso de que la Señora Reina y Señor Primogénito quisiesen entrar, según se decía en dicha ciudad; las nueve personas encargadas del asunto de las banderas, junto con los elegidos por la ciudad de Barcelona, acordaron que en este caso saliesen los referidos concelleres al encuentro de aquellos personages, y suplicasen del mejor modo a la Señora Reina que se abstuviese de entrar, porque así convenía al bienestar y quietud del Principado; y si insistiese dicha Señora, volviesen a suplicar que se sirvieran aposentarse en qualquier punto de fuera, permitiendo, en tal caso, que entrara solo el Señor Primogénito, con algunas personas de su servidumbre, que no podrían ser muchas, y con la circunstancia de no ser sospechosas ni de entrar armadas.
El mismo día, los señores Diputados mandaron expedir las siguientes cartas.

Als molt honorables e savis senyors los jurats e conçell general de la ciutat en Gerona.
Molt honorables e savis senyors. Fins aci per nostres frequentades letres vos havem certificats de totes les coses essencials qui han occorregut. Ara continuants nostre acostumat certificam vostres savieses de les coses subseguides les quals volenters callarem si expedient fos e comoditat portas als negocis concurrents. Mas per que sien avis e eximpli nons ha paregut util la taciturnitat majorment que per fames e informacions sinistres algun error causarse pogues. Sia donchs manifest a vosaltres que vist regonegut e diligentment recensit lo proces fet contra mossen Francesch Pallares qui era hu dels consellers de aquesta insigna ciutat mossen Pere dez Torrent hu del nostre concell als quals la custodia e conservacio de la cosa publica per llur porcio era acomenada mossen Bertran Torro Johan de Mijavila Arnau Starit tots ciutadans Marti Çolzina mostaçaf Pere Comes sucrer Anthoni Abello e Jaume Perdigo habitadors de la dita ciutat per aquell e llurs propries confesions no violentes ans liberes ha constat e conste plenament e veridica ells e altres esser stats tractadors conselladors e coadjutors de una damnatissima e nefandissima conspiracio tumult e sedicio fahedores en aquesta ciutat ab intencio e proposit deliberats a efecte que la Majestat del Serenissimo Senyor lo Senyor Rey entras en aquest Principat per força e que la Illustrissima Senyora Reyna a certa jornada cavalcas ab gent armada e prengues tots los quis diu venir contra sa voluntat e que lo vicicanceller stigues en la audiencia acompanyat de gent armada e com seria presa la gent aquella fos tramesa al dit vicicanceller e de continent sentenciada a mort assenyalant moltes persones e de les principals de nostre concell e del concell de la dita ciutat o que la dita Senyora Reyna fes metre secretament molta gent armada a la casa de la Diputacio en la qual nosaltres representants aquest Principat convenim trabellants per lo bo e tranquille stat de aquell e com lo concell fos aplegat que la sua Senyoria ab aquells prengues los qui be li vingues e quen fes a sa voluntat. Totes les dites coses e altres moltes eren stades tractades e apuntades segons diu e mostre lo dit proces a fi que lo dit Senyor Rey ab potencia entras com dit es e que la capitulacio per sa Excellencia per sa gran virtut e humanitat atorgada fermada e jurada fos abolida aquesta ciutat fos supeditada e destruida e mudat lo regiment e daquiavant fahes ço qui plasent fos a sa Altesa. Per les quals coses tractades qui no son enormes ans anormissimes no cruels ans crudelissimes e de tanta ferocitat que contemplades en lo interior de la pensa meten span als oynts a nosaltres ab intervencio de la dita ciutat per virtut e potestat
de la capitulacio et alias ha covengut per servici de la Majestat divina e del dit Senyor Rey salvacio de la sua cosa publica conservacio de les leys e libertats del dit Principat repos e tranquillitat de aquell no sens gran amaritud de cor exequutar axi com de fet havem exequutades les persones dels dessus dits mossen Francesch Pallares Pere dez Torrent Bertran Torro Johan de Mijavila Marti Çolzina e Jaume Perdigo qui eren stats dels principals tractadors e coadjutors de la dita sedicio e conspiracio. E exellats a XXX anys en Çardenya los dits Arnau Sterit Pere Comes e Anthoni Abello. Cosa es stada a nosaltres molt greu e congoxosa en respecte dels dessus dits qui eren assenyalants en aquesta ciutat. E cosa no greu ne congoxosa en respecte de tanta destruccio extermini e
desolacio qui de lur mal pensament e tracte provenir devien no solament en aquesta dita ciutat mas a tot lo dit Principat. Car no solament se tirave a mort de les dites persones mas a desliberar perpetualment aquesta terra la qual per sa esterilitat e magresa sens libertats habitada star no pot. E si pensau senyors molt honorables fer un tal moviment tumult e acte com era tractat quin avolot parie y quantes morts de homens dones e infants e robaries se seguiren pus la cosa fos mesclada e destroida aquesta ciutat quines restaven les altres universitats del dit Principat e les libertats de aquell no es coratge qui en gran dolor e adolciment constituit no sia. Regraciem adonchs a nostre Senyor Deu qui tals enormes pensaments e tractes ha permesos divulgar. Regraciem com los dessus dits ha permesos castigar. Regraciem com la cosa publica no ha permes periclitar. Regraciem com aquest Principat no ha permes deslibertar. E finalment regraciem tanta amor e gracia que a nosaltres e vosaltres e a tot lo dit Principat ha volgut manifestar. A les quals gracies obtenir som certs no eren suficients nostres merits mas havem plena creença hi ha suplit la sua infinida clemencia e bondat qui no ha permes la republica perescha per intercessio dels benaventurats sants specialment de aquell glorios Charles de santa recordacio fill primogenit del dit Excellentissimo Senyor lo Senyor Rey per lo qual aquest Principat per sa innata e intacta fidelitat tantes coses ha fetes e en tantes perplexitats e congoixes es constituit e lo qual a nos que la sua benaventurada anima retes al Creador oferi e promes a aquells de nosaltres e altres qui lamentosos davant li stavem nons congoixassem ne plorassem de la sua absencia car en part seria on nos subvindria e ajudaria mes que si de part deça aturave les quals paraules e apres los multiplicats miracles tant fort nos han aconsolats e confortats que si no fos la sperança de aquelles creem tota nostra via dolorosa e trista fore restada per la dita absensia de tant virtuosissimo humanissimo e benignissimo Senyor qual ell era e perque alguna noticia hajen del gran amor que a tots los cathalans havia. Totes vegades que dells parlave dehia aquells tenir per pares frares e germans pregant e suplicant a nostre Senyor Deu li fes tanta gracia quels pogues mostrar la gran amor e voluntat quels havia. Les quals coses e altres com venen al recort nostre ab la frequentacio dels dits miracles nos scalfen e conforten en la perseverança de les coses que prosseguim a lahor de nostre Senyor Deu servey de la Majestat reyal repos e conservacio del dit Principat e de les libertats e cosa publica de aquell. Cogitants adonchs quant miraculosament la sedicio tumult e conspiracio dessus dites son a noticia pervengudes e lo efecte de aquelles anichilat e abolit venim a compendre aço pervenir de sola gracia divina per la intercessio damunt dita. De totes les dites coses senyors molt honorables havem volgut avisar vostres savieses perque de aquelles hajau plena noticia e vejau sentiau e conegau quals fan mes servey del dit Senyor Rey o nosaltres qui com representants aquest Principat ab intervencio de aquesta ciutat totes nostres forçes e studi meten en conservar la cosa publica del dit Senyor Rey e en metre en repos aquest Principat o aquells qui ab tals pratiques com les damunt dites e altres e ab fames vanes deshonestes e molt apartades e lunyades de la naturalesa dels cathalans treballen en destruir la dita cosa publica e les libertats de aquella e en metre en conturbacio e congoxes aquest Principat qui es hu dels precipuus membres de la reyal corona. Pregants exortants e incitants vos siau regraciants e recordants de tanta gracia de la divinal Majestat obtenguda a lahor sua servici del dit Senyor Rey repos tranquillitat e benavenir del dit Principat e conservacio de les libertats e cosa publica de aquell. E tingueus la Sancta Trinitat en sa proteccio. - Dada en Barchinona a XXI del mes de maig del any Mil CCCC sexanta dos. - Manuel
de Monsuar dega de Leyda. - Los diputats del General e concell lur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor apparellats.

Bajo la misma forma, y con la dirección respectiva, se escribió a las principales municipalidades de Cataluña.

Al molt egregi senyor lo comte de Modica.
Molt egregi senyor. Per ço com lo exercit de aquest Principat ha fer la via de vostres terres e senyaladament de la vila de Hostalrich vos pregam exortam e encarregam per ço com lo dit exercit es fet a respecte del servici del Senyor Rey repos e benavenir de aquest Principat vos placia manar e provehir que en vostres viles e terres les gents del dit exercit hajen segur transit e bon aculliment e ab lurs diners sien be tractats segons de vos plenament confiam en altra manera siau cert nosaltres e aquest Principat ne haura lo sentiment. E sia la Sancta Trinitat en proteccio vostra. Dada en Barchinona a XXI del mes de maig del any Mil CCCCLXII. - Manuel de Monsuar dega de Leyda. - Los diputats del General e consell llur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor apparellats.
Al molt honorable mossen En Pere de Belloch donzell.
Honorable mossen. Vostra letra havem reebuda per la qual veem los homens de Hostalrich no haver feta la resposta clara. Per ço per dar bona e segura expedicio als afers trametem a vos e als jurats de Hostalrich En Pere Julia portador de aquesta. Pregam e encarregam vos nos partiau de aquesta vila de Sant Celoni ab la gent fins la fahena sia concertada en manera que errar nos puixa. Com lo contrari ço que Deu no vulla portarien inconvenients segons mes largament vos dira lo dit Pere Julia. Dada en Barchinona a XXI del mes de maig del any Mil CCCCLXII. - Manuel de Monsuar dega de Leyda. - Los diputats del General e concell lur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor apparellats.

Als molt honrats senyors los jurats e prohomens de la vila de Hostalrich.
Honrats senyors. Per los afers que menejam a servici del Senyor Rey repos e tranquillitat de aquest Principat trametem a vosaltres lo senyor En Pere Julia portador de aquesta. Pregam e encarregam vos li doneu creença metent per obra ço queus dira. E siau certs que aquest Principat sera be recordant de vosaltres e no permetra hajau congoixa alguna. Dada en Barchinona a XXI de maig del any Mil CCCCLXII. - Manuel de Monsuar dega de Leyda. - Los diputats del General e concell lur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor apparellats.

Als honrats los batles e prohomens de Palafolls de Tordera Pineda e altres lochs vehins de la senyoria del comte de Modica.
Batles e prohomens. Oyda la clamor per part vestra a nosaltres feta que algunes gents ma armada van per aqueixas terras e per força prenen e cominen pendre de vostres bens e dar vos vaxacions e congoixes per ço volents provehir quant en nosaltres sie a la indemnitat vostra e repos de aquest Principat per lo qual respecte e per servici del Senyor Rey es fet lo exercit de aquell vos pregam exortam e requerim com a representants lo dit Principat que totes vegades que les dites gents vindran en aqueixes parts ajusten en la manera acustumada los subdits a vostre ofici e ma armada vos metau en defensio per manera que vexacio ne congoixa nous sien dades. Car aquest Principat vos fara tota calor eus defendra de tot dan quius pogues seguir per la dita defensio. La present vos
trametem desclosa per ço que de uns a altres puixa esser remesa. Dada en Barchinona a XXI de maig del any Mil CCCCLXII. - M. de Monsuar dega de Leyda. - Los diputats del General e concell lur representants lo Principat de Cathalunya a vostra honor apparellats.

Por el mismo estilo se escribió también a los jurados de Lloret y de Arenys.
Siguen varias cartas que los señores Diputados recibieron en este día.

Als molt reverends magnifichs mossenyors los diputats e concell lur representants lo Principat de Cathalunya en Barchinona.
Molt reverends magnifichs e honorables mossenyors. Una letra havem rebuda de vostres providencies desijants saber si en aquesta vila de Reus se son fetes nis fan ampres algunes axi generals com particulars. La qual letra rebuda prestament havem investigat e trobat en veritat que be ha dos mesos passats que per lo honorable mossen Berenguer de Montpalau foren emprats aci alguns particulars de aquesta vila significant lis com sos frares bandolegaven en Valencia e en cas li fos necessari si de aquests poguere fer compte fonch li ofert molt graciosament que si e axi foren e son vuy appellats al servici del dit mossen Montpalau per la dita causa. Altres empres no sentim fins a la present jornada fetes sich sien. Nons occorre al present altre de que freture apparer nostre scriure a vostres magnificencies sino que pregam nostre Senyor Deu vos don complida saviesa en conduir pau repos e tranquillitat en aquest insigne Principat al benavenir de tots. Dada en la vila de Reus a XV de maig del any Mil CCCCLXII. - Qui a vostres molt reverends paternitats e magnificencies carament se recomanen los prohomens jurats e concell de la vila de Reus.

Als molt magnifichs e honorables los senyors de diputats del General (de) Cathalunya residents en Barchinona.
Molt magnifichs e honorables mossenyors. Vuy que es dimarts lo veguer de aquesta ciutat ha fetes publicar dues crides de manament de la Senyora Reyna la una de les quals conte en efecte que la dita Senyora Reyna notifica e mana a tots e sengles feudataris qui tingan e posseesquen res en feu del Senyor Rey que al vuiten dia del present mes de maig sien ab la Senyora Reyna e ab lo Illustrissimo Primogenit en la ciutat de Gerona o alla on sian armats e apparellats per fer a la dita Senyora Reyna e al dit lllustrissimo Primogenit aquell servey que quiscu de aquells per lo feu al dit Senyor Rey es tengut. Laltra crida honorables mossenyors conte en efecte que la dita Senyora Reyna guia en la sua bona fe reyal tots e sengles comtes vezcomtes nobles barons vervessors cavallers gentils homens e altres qualsevol persones de qualsevol ley o condicio sien simplament e de paraula encara que sien gitats de pau e de treua qui vagen realment e ab efecte servir la Majestat de la lllustrissima Senyora Reyna e del lllustrissim Senyor Princep per defensio e propulsacio de alguns moviments de gents darmes lo qual guiatge dura tant e tant longament quant en servey los tals de la dita Majestat seran a disposicío e manament de la sua Senyoria staran e XV jorns apres. E oydes les dites crides e deliberat honorables mossenyors consultar ne vostres reverencies per quant son vistes esser coses pertocants al per vosaltres e per vostre concell inhiciat per benefici de aquest Principat a fi que culpa alguna per vostres savieses nom pogues esser impingida ne donada e per vostres reverencies hi sia deliberat si algunes coses sobre aquells occorreran manant a mi lo que plasent los sia. Scrita en Manresa a XVIII de maig del any Mil CCCCLXII. - A ordinacio e manament de vosaltres honorables mossenyors apparellat Pere Sagui diputat local de la ciutat de Manresa.

Als molt reverends egregis e magnifichs senyors los senyors diputats e concell del Principat de Cathalunya.
Mossenyors. Per manament de vosaltres yo so vengut aci en la vila de Sant Celoni e de continent mossen Cathala ha donat orde que lo concell ses ajustat e fo deliberat de continent fos trames hun home a Hostalrich lo qual es tornat. Porta resposta que los de Hostalrich per res no dirien que la gent hi anas axi poch obririen les porte mes que si la gent passa quels darien a mengar de fora. Vist aço de continent he deliberat consultar. Nos dupte que altra gent no si meta. E per aço tramet a dir als de Linas (Llinàs) e de Cardedeu que decontinent sien aci. Daquiavant manenme vostres senyories lo que plasent los sia. Be seria de parer que una vostra letra los fos tramesa desenganant los que nos deurien burlar de nosaltres com per en Pere Julia e per molts hagen trames a dir e aqui e aci que serien contents de acullir e ara ques meten entorn e fiança mossenyors que poria voler que la medicina daçi ja no pot obrar. En Sant Celoni a XX de maig del any Mil CCCC sexanta dos. - Mossenyors lo present correu deu esser aplegat aqui en Barchinona dema que sera divendres a XXI de maig a sis hores demati e sia donat hun flori dor al dit correu. - Mossenyors prest al manament de vosaltres Pere de Bolloch.

Als molt magnifichs e insignes senyors los diputats e consell del Principat de Cathalunya. Molt magnifichs e insignes senyors. Abans de totes coses vos regraciam molt e molt los grans bons avisos consells favors e ajudes axi de paraula com en scrits a nosaltres donats e oferts de donar. E per quant a nit prop passada resebem una letra de la molt Excellent Senyora Reyna lo contengut de la qual nos ha causada una gran turbacio havem deliberat vostres grans magnificencies ne sien avisades per haver sobre aquella tot concell favor e ajuda com ne en quina forma e manera aquesta ciutat sen regira ne respondra ab tot vostra darrera letra per nos rebuda ubertament faça demostracio del efecte de la dita reginal letra e per tant que pus plenament ne siats avisats vos trametem copia de la dita reginal letra dins la present interclusa. Suplicant vos tant com podem prestament sobre la satisfaccio de la dita letra nos dones concell favor e ajuda com ni en quina forma e manera nos regirem car a tot vostre concell e ordinacio axi sobre aço com tots altres afers aquesta ciutat sen regira axi com a caps conservadors e protectors del dit Principat. E conserveus senyors molt magnifichs e insignes la Trinitat Sancta en sa divinal gracia e recomendacio. Scrita en Vich a XX de maig any Mil CCCC sexanta dos. - A tots vostres ordonaments prests los consellers de Vich.

La Reyna tudriu.
Prohomens be amats e feels de la Majestat del Senyor Rey e nostres. Ara en aquesta hora havem rebuda una letra vostra ab lo portador de la present ab la qual nos avisats haver rebuda una letra nostra sobre la senyera sometent exits de aquest Principat dients vosaltres aqueixa ciutat esser privilegiada de no exir a host ne cavalcada. Siau certs nostra voluntat incomutable es a aqueixa ciutat e a tots altres observar tots privilegis e libertats a aquells atorgades e may nostra intencio no es estada ne es alre pero per quant al present alguns particulars han fet alguns moviments e deliberacions de venir aci ab ma armada per haver a ses mans e poder la persona del Illustrissimo Primogenit nostre dilectissimo fill e altres coses nos havem emprats tots los faels servidors e vassalls del dit Senyor vinguen aci per defendre la persona nostra e del dit lllustrissimo Primogenit a vosaltres aximateix com sapiam amau lo honor de vostre Rey e Senyor e del dit lllustrissim Primogenit vos pregam e encarregam nos vullau socorrer e ajudar ab la mes gent de cavall e de peu que a vosaltres e aqueixa ciutat sia possible per defensio e guarda de les dites persones nostres e del dit Illustrissimo Primogenit. E aço sia lo pus prest que al mon sia possible com sia molt necessari que ja la gent de Barchinona son a Sant Celoni es preparen per esser de continent aci en aço nos farets tant de pler e servey que inperpetuo la Majestat del Senyor Rey e Nos serem recordants per regonexerho a aqueixa ciutat e a tots vosaltres. Dada en Gerona a XVIII de maig any Mil CCCCLXII. - La Reyna.

Als molt reverends egregis e magnifichs los senyors diputats de Cathalunya.
Mossenyors. Ahir vos fiu una letra per lo fet de Hostalrich e de lavors ença tota hora he tractat ab ells sobre lo fet de la entrada e ara som concordats e creu los fa cuytar lo por que han que a nit no si metes daltra gent. Decontinent mossenyor yo partesch ab tota la gent que es aci los quals son cinch cents per ço que si los altres hi eren hajam manera de dar los recapte avisant nos com aquests cinch cents serien bastant a conbatren mil e cinchcents dells perque no dupten hi haja negun perill com en lo fet de Hostalrich vaja molt e axi mateix mossenyors scriu a Granulles e a la Rocha perque vinguen aci a Santceloni car tenint aquests dos passos tota la terra es a nostra ma. Yols he feta certa letra e certes prometençes les quals vos tramet. Dema Deu volent sereu avisats de tot lo que sera stat. En Sant Celoni a XXI de maig. - Sia donat al correu hun flori dor. - Mossenyors prest al manament de vosaltres Pere de Belloch.

Als molt reverends egregis nobles e magnifichs los senyors diputats e llurs concells del Principat de Cathalunya (la t algo elevada) residents en Barchinona.
Molt reverends egregis nobles e magnifichs senyors. Ahir vos scrisgui per correu de les novitats que havia sentit se devien fer aci per causa de certa provisio e crida trameses per la Senyora Reyna les quals segons fuy informat (fui informado en castellano) eren molt prejudicials als procehiments vostres. Ara vos certifich com vuy es arribat aci prop Vich al terme de Gurb hu ab un standard o bandera alçada reyal e hun porter e sonsen (se son) pujats en hun puig appellats de Palau on se acustumen de ajustar los homens del terme de Gurb e aqui han mes so e cornat e aqui se son ajustats alguns. E de aqui son anats a Sant Ipolit terme del senyor bisbe de Vich e apres tiren a Santa Eulalia altra terme del dit senyor. E fan execucions e ajusten se los pageses e diu se ne son
devallats devers Ripol e Ribes alguns quis mesclen ab ells. Creu se faran la volta de Osona ajustant los apres. No sab hom que faran ni quina via pendran. Per ço e volgut avisar vos de tot a fi que per vosaltres hi sia provehit segons se pertany. Es ver que si despuys la gent acordada ha stat en Valles ne fossen muntats aci huns CC homens los hagueren aci prop encorralats ab la ajuda de aci quels haguerem presos a mans pero tot sia remes a vosaltres. Axi mateix aci a les portes de Vich es lo castell de Sant Fores es del comte de Cabrera tot hom ne parla ques deuria donar forma que stigues a ma de la terra car en altra manera si aquis met gent es apparellat de fer gran dan en aquesta ciutat e terra car no sera sino cau on se reculliran los enemichs de la terra. Les provisions degudes sien remeses a vostres reverencies manant a mi tot ço que plasent vos sia. En Vich a XVIIII de maig any Mil CCCC sexanta dos. - Mossenyors molt reverends E. N. e magnifichs a vosaltres se recomanen Johan Molins diputat local de Vich.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios se eliminan automáticamente.

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.