sábado, 29 de febrero de 2020

CVIII, reg 1351, fol, 24, 2 abril 1371

CVIII. 
Reg.n.1351, fol. 24. 2 abr. 1371.

Lo rey. Reebuda havem vostra letra sobral fet de la batalla de mossen Thomas de Feelton et de mossen Ramon de Caussada senyor de Puigcornet la qual han empresa de fer a nostre juiciament: e aquella entesa vos responem que si abans que nos haguessem atorgat de reebre lo dit juiciament vosaltres nos haguessets escrit segons que ara havets nos haguerem nostre acord sobre les rahons quens havets allegades ab la dita vostra letra: mas pus quel dit juiciament havem acceptat et lo fet es tant anant per res nou revocariem neu tornariem atras car conexer podets que nons estaria be non fariem nostra honor car nos enteniem et entenem quen fem gran gracia et plaer a cascuna partida et axis deu entendre de reptador et reptat car bo reptador desija portar a fi son proposit e lo reptat vol escusar sa fe. Ne contrasta ço que diets que la questio toca los reys de França et Danglaterra: car sils toca tocals en quant cascun rey ha affeccio a son vassal mas no per tant que per la dita batalla los dits reys guanyen ne perden res de lur dret. E quant aço que diets que si lo dia et camp escusar no podem a les partides seria pus rahonable ques faes en Leyda Cervera o Vich: diemvos que nenguns daquests lochs nons han pareguts covinents per II rahons entres les altres: la primera per quen I es la mortaldat o hi comença et laltre car si cavalls o arneses los fallien o altres coses necessaries a les partides mils nauran bon recapte a Valencia que en neguns dels dits lochs. E al als de quens supplicats que en cas que la dita batalla se haja a fer et nos puxa escusar façam de manera que la primera partida ne laltre de nos ne de nostres officials no haja de que rancurar: diemvos queus podets tenir per dit que nos per lo dit fet havem fetes et farem tals provisions que si fara dret juhi et agualtat. E daço poden estar ben segures ab II les partides. Dada en Tortosa sots nostre segell secret a II dies dabril del any MCCCLXXI. - Dominus rex missit sigillo sui anuli sigillatam. - Fuit directa Castellano Emposte et R. de Pegaria


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.