viernes, 21 de febrero de 2020

XC, reg 1123, fol 70, 13 abril 1345

XC.
Reg.n.1123, fol. 70. 13 abril 1345.

Lo rey Darago. Sapiats que havem entes per algunes letres que havem vistes e lestes e per relacio dalcunes persones quen Azmet Sarahi menescal e de casa nostra ha jagut ab I cristiana en la ciutat de Barchinona. On com nos per lo offici nostre real siam tenguts de encerquar e haver veritat daytals affers con sien enormes e de fort mal exempli e que no deuen passar sens correccio digna: perçous deim expressament eus manam que encontinent vista la present segons la informacio que sobre aquets affers vos sera dada e en altra manera on pus secretament fer se pora façats diligentment inquisicio. E ço que trobar ne porets tantost nos trametats per tal quey puxam fer ço que sera de justicia. Dada en Perpenya a XII dies del mes dabril en lany de nostre senyor MCCCXLV° sots nostre segell secret. - Rex Petrus. - Franciscus Fuxi mandato domini regis. - Fo tramesa al governador de Barchinona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.