jueves, 12 de marzo de 2020

Núm.31. Leg. De cartas reales. Núm. 80. 12 dic. 1340.

Núm.31.

Leg. De cartas reales. Núm. 80. 12 dic. 1340.


Al molt alt et molt poderos princep et senyor en Pere per la gracia de Deu rey Darago de Valencia de Serdenya de Corcega et comte de Barchelona Guillem Lull conso dels catalans en Xibilia besant vostras mans et vostres peus me coman en la vostra gracia et merce. - Senyor a la vostra gran altea sia manifest et sert quel senyor rey de Castella ha donada licencia a XII patrons de naus sotsmesos seus que puxen anar dapnificar los moros et tots sells qui en lurs terres et rechnes vajen nen venguen et fa de ajuda a les naus lo pa et les armes et deu aver lo quart daso que pendran: et donals terme que sien tornats en esta ciutat per tot lo mes dabril mas con sien fora de son rechne els faran so que mills los parega. Veig senyor que serquen et leven pilotz que sapien per tota la Barberia et entro en Suria et en Romania et tornant tro en les vostres mars: perque senyor desta novitat vos certifich per tal que la vostra gran achsellencia hi puxa proveyr per manera quels vostres sotsmesos e tota nostra nacio non puxa rebre dapnatge car en temps passat sic armaren algunes naus per semblant manera per Ies quals les vostres gens agren gran dapnatge que sotz color de dapnificar los moros li han donat antendre que puxen armar la qual cosa los a atorgada: axi que deuen partir dassi dins breus dies et deuen anar per qasquna nau vuytanta persones combatens. Deus guart de lurs mans tots nostros amichs cor poch comte porien fer de so del lur et encara de Ies persones per que james non fos feta mencio. - Senyor destes paraules o de semblants he sertificat per mes leteres mon senyor lo rey de Malorques et els vostres jurats de Valencia et els conseles de Barchelona et el lochtanent de Malorques et els jurats per rao que per tots hi sia proveit segons que a lobra se pertany. Senyor ara et per tots temps me coman en la vostra gracia et merse. Data en Xibilia a XII dies del mes de deembre del any de nostre Senyor MCCC quaranta. - Al molt alt e molt poderos princep e senyor en Pere per la gracia de Deu rey Darago.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.